wo. mrt 29th, 2023

PRINTEDITION RESELLERS BUSINESS

 

In RESELLERS BUSINESS staat de I(C)T & TELECOM Reseller en zijn klant centraal. | In RESELLERS BUSINESS, the I(C)T & TELECOM Reseller and its customer are central.

USP’s

  • .Content wordt geschreven vanuit de RESELLER en zijn KLANT. | Content is written from the RESELLER and its CUSTOMER
  • Trendsettend en vernieuwend in combinatie met een DIGIZINE. | Trendsetting and innovative in combination with a DIGIZINE
  • Modern magazine met onderscheidend Look en Feel. | Modern magazine with a distinctive Look and Feel.
  • Frisse moderne website voor delen content. | Fresh modern website for content sharing.
  • Scherpe tarieven voor content, interviews en advertising. | Competitive rates for content, interviews and advertising.

ONDERWERPEN editie nummer 1: | TOPICS edition number 1:

  • Partnerprogramma’s 2023. | Affiliate Programs 2023.
  • Telecom hardware & Mobiele telefonie. | Telecom hardware & Mobile telephony.
  • Cyber- en Data security. 

DOELGROEP – VERSPREIDING

De printeditie wordt in 1e instantie via controlled circulation gratis verzonden aan: De Computervakhandel,  Internet Services Providers, Retail & Franchiseketens, Telecom & I(C)T Consultants, Telecom Resellers & Telecom Distributeurs, I(C)T Resellers & Distributeurs, Managed Service Providers (MSP’s), Systembuilders en Integrators, Telecom & VoIP Providers en Vendors. 

Resellers Business informeert de ICT- en Telecom Reseller over marktonderzoek, trends en nieuws over producten, diensten, partnerprogramma’s, events etc. Maar geeft de reseller, distributeur en leverancier ook inzicht in de “ervaringen” en behoefte van de MKB’er. Dit alles gericht op het geven van nieuwe inzichten en kansen in de ICT- en Telecomsector.

 

POSITIONERING RESELLERS BUSINESS 

“De kracht van onze uitgeverij ligt in onze kennis van de markt voor ondernemers, die we al 15 jaar bediend hebben met het blad De ZAKENMARKT en de samenwerking met ICT Valley. Deze kennis en het netwerk in de mkb-gemeenschap gebruiken we nu om IT- en telecomaanbieders inzicht te geven in de echte wensen en behoeften van hun eindklanten.”

 

Dat zal zowel digitaal als in het vakblad Resellers Business het geval zijn, elk op hun eigen wijze, zodat de kracht van de verschillende distributiekanalen zowel separaat als gecombineerd zo goed mogelijk benut worden. Gerie Jansen. “De bottom line is dat we de reseller niet alleen inzicht geven in technologische ontwikkelingen, veranderingen in businessmodellen en de visie hierop van hun vendors, distributeurs en collega-aanbieders. We laten de mkb’er aan het woord die deze diensten afneemt en zijn zo een brug tussen aanbieder en klant.”

 

De afgelopen maanden heeft de uitgeverij veel gesprekken gevoerd met mkb’ers en resellers.  Daarbij kwamen vragen en knelpunten aan bod  zoals: hoe ervaart het mkb de diensten van resellers, hoe kan een aanbieder zijn (potentiële) klanten beter bedienen. Maar ook: wat hebben resellers nodig van distributeurs en vendors om zo hun klant beter te bedienen? Het eindresultaat zal vanaf april bij u op mat liggen en voor die tijd al online beschikbaar zijn.

 

Het platform Resellers Business heeft de reseller als doelgroep, maar biedt ook producenten, leveranciers en distributeurs de mogelijkheid om hun visie op de markt te verwoorden. Welke technische ontwikkelingen komen eraan en hoe vertalen producenten, leveranciers en distributeurs dit naar praktische tools waarmee zij de reseller helpen zijn klant te helpen?   De MEDIAKIT 2013 kunt u aanvragen via sales@resellersbusiness.nl

 

POSITIONING RESELLERS BUSINESS

“The strength of our publishing house lies in our knowledge of the market for entrepreneurs, which we have served for 15 years with the magazine De ZAKENMARKT and the collaboration  with ICT Valley. We now use this knowledge and the network in the SME community to – and to give telecom providers insight into the real wishes and needs of their end customers.”

 

This will be the case both digitally and in the trade magazine Resellers Business, each in their own way, so that the power of the various distribution channels, both separately and combined, is used as well as possible. Gerie Jansen. “The bottom line is that we not only give the reseller insight into technological developments, changes in business models and the views of their vendors, distributors and fellow providers. We let the SMEs who purchase these services have their say and are thus a bridge between provider and customer.” In recent months, the publisher has had many discussions with SMEs and resellers.

 

Questions and bottlenecks were discussed, such as: how do SMEs experience the services of resellers, how can a provider better serve its (potential) customers. But also: what do resellers need from distributors and vendors in order to better serve their customers? The end result will be on your mat from April and will be available online before then. The

 

Resellers Business platform has the reseller as its target group, but also offers producers, suppliers and distributors the opportunity to express their vision on the market. What technical developments are coming and how do producers, suppliers and distributors translate this into practical tools that help the reseller to help his customer? You can request the MEDIA KIT 2013 via sales@resellersbusiness.nl